Απογραφή Πληθυσμού της Κοινότητας Περιστερώνας

Αγαπητέ συγχωριανέ/η

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο Περιστερώνας  στο πλαίσιο του άρθρου 4.1 του Περί Κοινοτήτων Νόμου για το σκοπό καταρτισμού και τήρησης / επικαιροποίησης του μητρώου μελών της Κοινότητας μας, θα προχωρήσει στην καταγραφή των κατοίκων και των νέων ζευγαριών που διαμένουν στην Κοινότητα κατά τα τελευταία χρόνια και δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώον του Συμβουλίου.

Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις (πληρωμή φόρων/τελών) τους απέναντι στο Συμβούλιο αλλά και να ενημερώνονται για εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες.

Η καταγραφή θα γίνει από μέλη του ΚΣ και Εθελοντές/ριες μέσω ενός ειδικού  ερωτηματολογίου.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Περιστερώνας εφαρμόζοντας πιστά τις πρόνοιες του Κανονισμού για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των Προσωπικών τους Δεδομένων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών σας ενημερώνουμε ότι όποια προσωπικά σας δεδομένα που θα συλλεγούν μέσω του ερωτηματολογίου θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά στη βάση των πιο πάνω σκοπών  και για χρήση από το Κοινοτικό Συμβούλιο και τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους αυτού και δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτα μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Παρακαλώ όπως όλοι συμβάλετε στη διευκόλυνση του έργου  των Απογραφέων, ώστε να μπορούμε να έχουμε ακριβή και επικαιροποιημένα στοιχεία σας.

Για διευκόλυνση της διαδικασίας απογραφής επισυνάπτεται προς ενημέρωση σας το σχετικό ερωτηματολόγιο. (πατήστε εδώ)